حقیقت انسان تعریف ناپذیر است
36 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) » بهار و تابستان 1382 - شماره 32
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده مقاله حاضر در جست‏وجوی این است تا پاسخی هر چند کوتاه بر پرسشهایی که ذهن انسان را به خود معطوف می‏دارد از راه شناخت روان و از دریچه نفس ارائه دهد. هوّیت و ماهیت انسان چیست؟آیا گوهر انسان قبال تعریف منطقی است؟در این نوشتار به انظار و افکار اشاره شده و از میان آنها دیدگاه عرفانی درباره شناخت نفس را برتر شمرده و این نکته را مفروض دانشته که ما نمی‏توانیم خود را صرفا ذهن بنامیم، یعنی نمی‏توانیم هوّیت خویش را مجموعه‏ای از آگاهیهای فردی و خاطرات بدانیم.سرانجام بر این لوازم دست یافته‏ایم که گوهر و هوّیت انسان یک حقیقت جاوید، غیرقابل تعریف منطقی، غیرقابل تجزیه است و فساد و تباهی در او راه ندارد، زیرا اولا عاری و فاقد از هرگونه ضد است و ثانیا زوال علل چهارگانه با توجه به اینکه نفس انسان صورتی زاید بر ذات ندارد و فاعل و غایت او واجب‏الوجود است، در او مفهوم نیست. واژه‏های کلیدی نفس، ذهن، روح، بسیط، مجرد، بدن، مظهر و ظهور، وحدت و کثرت. (*)-استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم.