تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1371 
الهیات و معارف اسلامی 
مرکز تربیت مدرس قم 
 
دکترا 
1379 
فلسفه و کلام اسلامی 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
 
خارج