سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه قم 
سرپرست مرکز تربیت مدرس به مدت شش سال 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم 
معاون آموزشی 
 
 
اجرائی به مدت دو سال 
همکاری 
دانشگاه اصفهان 
مدیر گروه معارف اسلامی 
 
 
اجرائی به مدت شش سال 
همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اصفهان 
مدیر گروه معارف اسلامی 
 
 
اجرائی به مدت شش سال 
همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
مسوول فنی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
 
 
اجرائی به مدت سه سال 
همکاری 
فصلنامه انقلاب اسلامی 
مدیر مسوول 
1378/07/03 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه اصفهان 
عضویت در شورای آموزشی 
 
 
علمی،اجرائی 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
فلسفه ملا صدرا، فلسفه مشاء 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
منطق، کلام 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
فقه سياسی 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
نظام دولت در انديشه سياسی 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
بحث حکومت و ولایت فقیه 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي و اخلاق اسلامی